Nääs Fabriker värnar om din personliga integritet. Oavsett om du är hyresgäst, kund, medarbetare, hotell- och konferensgäst eller någon annan intressent så är det viktigt för oss att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt.

Vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning för personuppgifter. Det innebär bland annat att Nääs Fabriker skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i ”Frågor och svar om Nääs Fabrikers personuppgiftsbehandlingar”. Du kan också besöka www.datainspektionen.se för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.

Läs mer nedan hur Nääs Fabriker behandlar dina personuppgifter.

VISSELBLÅSARPOLICY

VARFÖR VISSEBLÅSAR?

På Nääs Fabriker strävar vi efter att ha en öppen och transparent arbetsplats, där missförhållanden inte ska förekomma. Genom att erhålla er möjligheten att visselblåsa upprätthåller vi det tillsammans. Vi använder Visslans visselblåsarkanal som säkerställer din anonymitet och hög säkerhet och som du når genom att klicka här.

VEM KAN VISSEBLÅSA?

Förenklat kan du rapportera missförhållanden om du är eller har varit verksam inom Nääs Fabriker. Är du osäker uppmuntrar vi dig att läsa mer i vår visselblåsarpolicy.

VAD KAN RAPPORTERAS?

Vi uppmanar dig att visselblåsa vid misstanke om ett missförhållande inom företaget med allmänintresse av att det kommer fram. Är du osäker uppmuntrar vi dig att läsa mer i vår visselblåsarpolicy. Du behöver inte bevis för din misstanke, men alla rapporteringar måste lämnas i god tro.

hur hanteras rapporteringen?

Rapporteringen hanteras konfidentiellt. Samtliga personuppgifter utan relevans kommer att raderas, och ärendet sparas endast så länge det är nödvändigt: Våra ärenden hanteras initialt av Advokatfirman Lindahl för att garantera oberoende hantering av ärenden varpå interna kontaktpersoner hos oss sedan kan komma att ta över ärendet. Se fullständig visselblåsarpolicy nedan för hur ett ärende hanteras.

HAR DU FRÅGOR?

Om du vill veta mer om vår hantering av visselblåsningsärenden, personuppgifter eller arbetsmiljöfrågor läs gärna vår fullständiga visselblåsarpolicy nedan.

FRÅGOR OCH SVAR OM NÄÄS FABRIKERS PERSONUPPGIFTSBEHANDLINGAR

VEM ANSVARAR FÖR DINA PERSONUPPGIFTER?

Nääs Fabriker AB, org.nr. 556101-8259, med berörda koncernföretag (gemensamt benämnda ”Nääs Fabriker”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

HUR FÅR NÄÄS FABRIKER DINA PERSONUPPGIFTER?

Nääs Fabriker samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du exempelvis kontaktar oss via vår webbsida eller per e-post, gör en serviceanmälan, ansöker om arbete hos oss, ansöker om att hyra lokal, deltar vid möten och evenemang som anordnas av oss eller i övrigt använder dig av våra tjänster. Nääs Fabriker kan även få personuppgifter från andra källor än från dig. Uppgifterna kan komma från exempelvis Bolagsverket, Skatteverket eller Kronofogden.

VILKA UPPGIFTER BEHANDLAS?

Nääs Fabriker behandlar de personuppgifter som lämnas till oss och/eller inhämtas av oss. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, adressuppgifter, personnummer, foto, inloggnings-ID, IP-adress, logg för exempelvis in- och utpassering och bankuppgifter. Om du nämner någon annan i exempelvis e-post till oss bör du informera personen att du skickat personuppgiften till Nääs Fabriker. Vi har inte alltid skyldighet att informera tredje person.

Varför behandlar Nääs Fabriker uppgifter om dig?

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av Nääs Fabriker för bland annat följande ändamål:
– för att kontakta dig,
– följa upp deltagande vid möten och evenemang,
– hantera och administrera dokument som är kopplade till dig,
– skicka nyhetsbrev
– kontrollera vilka besökare som befinner sig i Nääs Fabrikers lokaler
– hantera, administrera och återkoppla i ärenden som rör serviceanmälningar
– i intern kommunikation via exempelvis e-post
– erbjuda användare behörighet till Nääs Fabrikers tjänster
– använda som underlag vid fakturering och bokföring
– hantera och administrera arbetsansökningar och praktikantsökningar
– hantera och administrera sökande till våra och lokaler
– hantera nyckelutlämningar
– använda som underlag för Nääs Fabrikers verksamhetsutveckling, exempelvis rörande IT-system och
föra statistik.

NÄR HAR NÄÄS FABRIKER RÄTT ATT BEHANDLA DINA PERSONUPPGIFTER?

Nääs Fabriker har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig enligt avtal eller om vi har ett annat berättigat ändamål för behandlingen. Vi får även behandla personuppgifter för specifika ändamål, som du har lämnat samtycke till. Nääs Fabriker kan även ha rätt att behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter används av Nääs Fabriker och Nääs Fabriker personuppgiftsbiträden d.v.s. företag som behandlar personuppgifter åt Nääs Fabriker på något sätt, såsom Hantverkare, IT-systemleverantörer och andra samarbetspartners som vi anlitar. Nääs Fabriker kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till bolag inom samma koncern och andra närstående parter, eller en efterföljande ägare, delägare och dessas rådgivare i samband med en företagsfusion, omstrukturering eller försäljning av väsentligen alla aktier och/eller tillgångar eller annan omorganisation. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till andra bolag eller till myndigheter om vi är skyldiga att göra det på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

ÖVERFÖRING TILL TREDJE LAND

Nääs Fabriker överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES. Personuppgiftsbiträden kan dock p.g.a. exempelvis datahantering i globala IT-system fått Nääs Fabrikers godkännande att behandla personuppgifter utanför EU/ESS i enighet med standardklausuler, som utfärdas av EU-kommissionen, vilka innehåller bestämmelser avsedda att säkerställa att personuppgifter rörande personer inom EU är tillräckligt skyddade vid internationella överföringar och är en rättslig mekanism för att legitimera gränsöverskridande överföringar av personuppgifter.

HUR LÄNGE SPARAR NÄÄS FABRIKER DINA PERSONUPPGIFTER?

Nääs Fabriker sparar bara dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att vi ska uppfylla ändamålet med behandlingen i varje enskilt fall. Personuppgifter som tillhör en lokalhyresgäst gallras som utgångspunkt två år efter att hyresförhållandet upphört under förutsättning att personuppgifterna inte därefter behöver sparas för exempelvis bokföringsändamål eller andra lagkrav.

VAD HAR DU FÖR RÄTTIGHETER?

Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera dina uppgifter om det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, exempelvis bokföringsregler eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.

Du kan när som helst återkalla ett samtycke till att låta oss behandla dina personuppgifter när vi inhämtat samtycke från dig för ett specifikt ändamål

Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter skickas till:
Nääs Fabriker AB
Spinnerivägen 1, Box 5025
448 51 Tollered

Informationen kommer att sändas till din folkbokföringsadress. Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål tillsynsmyndigheten för behandling av personuppgifter.

HUR SKYDDAS DINA UPPGIFTER?

Nääs Fabriker arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning för personuppgifter.

VAD ÄR COOKIES?

Nääs Fabrikers webbplats, www.naasfabriker.se, använder små textfiler, så kallade cookies, för att förenkla ditt besök på webbplatsen. Vi använder framförallt cookies för att samla in statistik om användarnas besök och för att förbättra användarupplevelsen. Det kan exempelvis handla om att val du gör på webbplatsen sparas. Läs mer om hur Nääs Fabriker använder cookies här.

POLICY FÖR KAMERAÖVERVAKNING

Nääs Fabriker har gjort en intresseavvägning och konstaterat att behovet av bevakning väger tyngre än de bevakades integritetsintresse i de områden och under de förutsättningar som regleras i detta dokument. Företaget har installerade kameror, detta av flera anledningar;
• Förebygga och utreda rån och inbrott
• Säkerställa personalens trygghet och säkerhet
• Förebygga skadegörelse på fastigheter
• Förbättrat skalskydd och kontroll av externa personer som vistas på platsen
• Förebygga och utreda risker i arbetsmiljö – en trygg och saker arbetsplats

Läs hela vår policy här.

När uppdateras denna integritetspolicy

Nääs Fabriker gör löpande ändringar i denna integritetspolicy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på webbplatsen, www.naasfabriker.se.

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter.

E-post: info@naasfabriker.se

Nääs Fabriker AB
Spinnerivägen 1, Box 5025
448 51 Tollered

Denna integritetspolicy är gällande fr.o.m. den 21 maj 2018